-->
26 stycznia 2017

Zapytanie ofertowe AP Holding S.A. – Zakup maszyny do produkcji toreb papierowych 26.01.2017

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 2017-01-26

 

 

 1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego AP HOLDING S.A.
Adres siedziby Al. Focha 32/3

30-119 Kraków, Polska

NIP: 676 238 22 27

 

Siedziba/Produkcja:

ul. Konduktorska 39 B-C

40-155 Katowice, Polska

Tel. +48 32 781 21 35

www.ecosac.pl

 

NIP: 676 238 22 27
Osoba do kontaktu Grzegorz Wojdalski
Nr telefonu Tel. 600 088 639
Adres e-mail g.wojdalski@apholding.pl

 

 1. Dane dotyczące zamówienia:
Rodzaj zamówienia Dostawa /Usługa

Opis przedmiotu zamówienia

Maszyna do produkcji toreb papierowych z dnem prostokątnym i uchwytami ze sznurka papierowego skręconego od małych do średnich formatów.

 

Podstawowe wymagania torebkarki:

–  ucho skręcane/papierowe

–  szerokość toreb z uchwytem 180 – 350 mm

–  długość toreb 220-450 mm

–  szerokość dna 60-150 mm

– szerokość roli macierzystej max 1500 mm (średnica roli     120cm)

–  średnica gilzy/wewnętrznej tulei 76 mm

–  torebki składane z roli

–  możliwość przerobienia na torebkarce papieru w gsm od 80  do 130

 

 

Podstawowe wymagania rączkarki:

– typ uchwytu: sznurek papierowy, skręcany

– średnica sznurka 4-5 mm

– szerokość taśmy do wzmocnienia/wklejki 100 mm

– max. średnica rolki papieru wzmocnienia/wklejki 1050 mm

– średnica gilzy/wewnętrznej tulei 76 mm

– gramatura papieru używanego na wzmocnienie/wklejki 90-130 gsm

 

Nr CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień

 42900000-5

Termin realizacji zamówienia

Do 12 miesięcy, od daty zawarcia stosownej umowy.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie: 26.01.2017 – 26.02.2017.

 

Oferta powinna zostać złożona pocztą elektroniczną na adres j.gorazdza@apholding.pl,

lub w formie listownej bądź przesyłki kurierskiej na wskazany poniżej adres:

ul. Konduktorska 39 B-C

40-155 Katowice, Polska

Tel. +48 32 781 21 35

Termin związania ofertą

Nie mniej niż 60 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku
1. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny na podstawie opisu potencjału technicznego zawartego w formularzu oferty.
2. Podmiot określa okres udzielonej gwarancji. Zamawiający będzie dokonywał oceny na podstawie długości udzielonej gwarancji określonej w formularzu oferty.
3. Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania i serwisowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny na podstawie informacji dotyczącej wykonania i serwisowania przedmiotu zamówienia.
4. Podmiot określa sposób transportu/ doręczenia przedmiotu zamówienia. Oferent określa sposób transportu/doręczania przedmiotu zamówienia.
5. Podmiot określa ewentualną możliwość rozbudowy rączkarki. Oferent określa możliwość rozbudowy rączkarki o wykonanie papierowych uchwytów typu płaskiego.
6. Podmiot określa możliwość ustawienia rączkarki w linii z torebkarką. Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji o możliwości ustawienia rączkarki względem torebkarki.
 1. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
75 % – cena Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
 10 % – ustawienie rączkarki

5 % – rozbudowa rączkarki

 

5 % – gwarancja

5 % – serwis

 • ustawienie wzdłuż linii torebkarki.

 

 • dodatkowa opcja/możliwość wykonania papierowych uchwytów typu płaskiego.

 

 

 • długość przyznanej gwarancji
 • dostępność części zamiennych / czas reakcji obsługi serwisowej.
Kryterium fakultatywne – kryterium nr 2
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium … Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …

 

 1. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN/USD/EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim lub angielskim, na formularzu stanowiącym część B do zapytania ofertowego.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja dotycząca zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Pobierz wniosek     

 

                                                                                                                                26.01.2017  Artur Tomza (Prezes)

Może zainteresują Cię również:
Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon