-->

 

 


 

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC

 

Sklep internetowy „Ecosac” działający pod adresem www.ecosac.pl/sklep jest platformą prowadzoną przez:

AP Holding Spółka Akcyjna

Al. Focha 32/3

30 – 119 Kraków

wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000311847, NIP: 6762382227 Regon: 120758296

tel.: +48 32 7812130

fax: +48 32 7812132

e-mail: info@apholding.pl

SŁOWNICZEK:

Sklep on-line – sklep działający pod adresem www.ecosac.pl/sklep , sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez AP Holding pod adresem: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 B-C, 40-155 Katowice

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep on-line skompletuje zamówienie
i przekaże poczcie lub kurierowi, za których pośrednictwem zamówienia zostanie przesłane na adres wskazany przez Klienta;

Baza Sklep on-line – baza zawierająca dane na temat oferowanych towarów, przeprowadzanych transakcji oraz dane Klientów w zakresie koniecznym do składania
i realizacji zamówień przez Sklep on-line ;

Koszyk – narzędzie Sklep on-line , za pomocą którego Klient określa szczegóły zamówienia, w szczególności ilość towarów, adres i sposób dostawy, sposób płatności.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę
za pośrednictwem strony internetowej www.ecosac.pl/sklep. Aby złożyć zamówienie Klient nie musi rejestrować się w Sklepie on-line.

2. Klient składa zamówienie wskazując przy wybranym produkcie opcję „Do koszyka”
a następnie, w kolejnych krokach wypełniając dane na stronie „Twoje zamówienie”, wybierając adres i sposób dostawy, dane do wystawienia faktury oraz sposób płatności,         a następnie potwierdzając zamówienie klikając na „Potwierdzam Zamówienie”.

3. Z chwilą w/w potwierdzenia zamówienia, Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem on-line.

4. Z chwilą w/w potwierdzenia zamówienia, zostanie wysłana informacja w formie e-mail do Klienta zawierająca kopię strony „Twoje zamówienie” która jest traktowana jako potwierdzenie treści umowy sprzedaży zamówionych towarów z Sklepem on-line.

5. W/W informacja zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Klienta na stronie „Twoje zamówienie”. Sklep on-line nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Klienta w/w informacji e-mailowej.

6. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie. W przypadku gdyby zamówiony towar nie znajdował się
w Magazynie, Sklep on-line poinformuje o tym niezwłocznie Klienta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta; jednocześnie Sklep on-line w tej wiadomości wskaże orientacyjny czas dostępności zamówionego towaru prosząc Klienta
o decyzję czy podtrzymuje zamówienia i akceptuje późniejszy termin dostawy, czy też
z zamówienia rezygnuje. Brak odpowiedzi Klienta zawierającej decyzję w w/w zakresie
w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania Klientowi wiadomości email uznany będzie za rezygnację z zamówienia.

7. Dostawa zamówionego towaru dokonana zostaje za pośrednictwem podmiotu świadczącego zawodowo usługi kurierskie na terenie kraju.

8. Zamówienie może również zostać odebrane przez Klienta osobiście w Magazynie; aby skorzystać z tej formy odbioru Klient musi wskazać odpowiednią opcję przy wybieraniu, podczas składania zamówienia, sposobu dostawy towaru, wypełniając dane na stronie „Twoje zamówienie”; Osobisty odbiór towaru w Magazynie możliwy jest w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

9. Sklep on-line nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

10. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania potwierdzenia zamówienia.

11. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie
i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep on-line ma prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust.4 nin. paragrafu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep on-line ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep on-line zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od w/w odstąpienia od umowy.

§ 2. Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych przez Sklep on-line umieszczone są przy oferowanych towarach wyłącznie pod adresem www.ecosac.pl/sklep/.

2. Ceny te zawierają podatek VAT.

3. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki oraz innych ewentualnych dodatkowych kosztów czy opłat.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru umieszczona przy oferowanym towarze w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie „Twoje zamówienie” przed dokonaniem przez Klienta potwierdzenie zamówienia /potwierdzenie zamówienia stanowi ostatni etap składania zamówienia/.

6. Sklep on-line zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym momencie i według własnego uznania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie jak również zmian nin. Regulaminu; ewentualne zmiany cen oraz zmiany nin. Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany – zamówienia takie realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.

§ 3. Formy płatności. Realizacja zamówienia

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

a. osobiście – gotówką przy odbiorze zamówienia w Magazynie – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po dokonaniu potwierdzenia zamówienia przez Klienta;

b. osobiście – gotówką do rąk przedstawiciela Firmy Kurierskiej w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej w formie „za pobraniem”- realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po dokonaniu potwierdzenia zamówienia przez Klienta;

c. przelewem elektronicznym, bankowym w formie przedpłaty– realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po stwierdzeniu przez Sklep on-line, że odpowiednia kwota z tytułu danego zamówienia wpłynęła na rachunek Sklep on-line.

2. W przypadku wybranych towarów Sklep on-line zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 4. Czas realizacji zamówień

1. Sklep on-line podaje przy składaniu zamówienia Czas realizacji zamówienia oraz orientacyjny czas, w którym zamówione towary zostaną dostarczone przez firmę kurierską do Klienta.

2. Sklep on-line nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymania w/w orientacyjnego czasu dostawy przez firmę kurierską jak również za niezawinione przez Sklep on-line niedotrzymanie Czasu realizacji zamówienia.

§ 5. Reklamacje

1. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient  z przyczyn wskazanych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep on-line nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

2. Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację do Sklep on-line na adres e-mail: info@apholding.pl, niezwłocznie po stwierdzeniu przez Klienta podstaw dla jej złożenia; Klient wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym zobowiązany jest dostarczyć do Sklep on-line na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 B-C, 40-155 Katowice, reklamowany towar wraz z dowodem zakupu /stanowi to warunek rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego przez Sklep on-line.

3. Sklep on-line w ciągu 14-dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji; stanowisko Sklep on-line zostanie wysłane do Klienta na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a jeżeli Klient w zgłoszeniu nie poda adresu e-mail wówczas stanowisko zostanie wysłane na adres wskazany przez Klienta podczas złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie on-line.

4. W zakresie reklamacji zastosowanie mają przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży z udziałem konsumentów; mają one pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Sklep on-line nie udziela gwarancji na oferowane i sprzedawane towary.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot towaru

1. Klient może dokonać, bez podania przyczyn, zwrotu każdego zamówionego w Sklep on-line towaru w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zrealizowanego zamówienia. W tym celu Klient musi w w/w terminie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy /wg wzoru zawartego w zał. do nin. Regulaminu/ oraz zwrócić odebrany towar. Klient może dostarczyć w/w oświadczenie i zwrócić nieuszkodzony towar:

a. osobiście do Magazynu

b. pocztą lub kurierem na adres:

AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 B-C, 40-155 Katowice

2. Zwrot nie może zostać dokonany poprzez przesłanie zwracanego towaru paczką
„za pobraniem”.

3. Sklep on-line zwróci Klientowi cenę jaką Klient zapłacił za zwracany towar oraz poniesiony przez Klienta koszt przesyłki w drodze przelewu na rachunek bankowy Klienta wskazany
w oświadczeniu o odstąpieniu; zwrot ten nastąpi w ciągu 14 dnia od dnia doręczenia Sklep on-line zwróconego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu.

4. W przypadku kiedy całość albo część odesłanego towaru jest zniszczona lub towar jest niekompletny Sklep on-line zastrzega sobie prawo odliczenia kosztów z tytułu poniesionych strat.

§ 7. Dane osobowe

 1. Poprzez rejestrację lub zalogowanie w Sklep on-line Klient podaje dane osobowe w następującym zakresie: firma, imię, nazwisko, ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, adres dostawy, NIP, e-mail, telefon, zwane dalej Danymi osobowymi.
 2. Administratorem Danych jest AP HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (30-119) przy ul. Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, zwany dalej Administratorem.
 3. Dane osobowe zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Klienta bądź przez osobę, która występuje w imieniu Klienta przy zawieraniu umowy z Administratorem.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. wykonania umowy z Administratorem której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy z Administratorem,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ),

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia,

 1. dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Administratorowi lub obrony roszczeń przez Administratora,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w/w rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora następujące usługi: kurierskie, podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne (w tym obsługi sklepu internetowego ECOSAC).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 1. analizy żądania Klienta przed zawarciem umowy z Administratorem,
 2. po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Dana osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
 3. po okresie wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej Dana osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.
 1. Klientowi przysługuje:
 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Zgłoszenia realizacji swoich praw wskazanych w ust. 7 powyżej można dokonać  w następujący sposób: a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na adres: info@apholding.pl.
 2. Podanie Danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie którego będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, wywołujące wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Klienta wpływające, w postaci:
 1. możliwości wysłania przez Klienta zamówienia w przypadku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym ECOSAC, a tym samym w konsekwencji umożliwienia zawarcia przez Klienta umowy z Administratorem,
 2. braku możliwości wysłania przez Klienta zamówienia w przypadku braku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym ECOSAC, a tym samym w konsekwencji uniemożliwienia zawarcia przez Klienta umowy z Administratorem.
 1. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych Danych osobowych.
 2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
 1. klauzula informacyjna skierowana do Klientów i dotycząca zbieranych od nich Danych osobowych

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach Sklep on-line nie oznacza dostępności towarowej
i możliwości realizacji zamówienia.

2. Informacje lub treści zamieszczone na stronach Sklep on-line nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego

3. Sklep on-line nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklep on-line wynikające
z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.

5. Ceny podane w Sklep on-line obowiązują tylko przy zamówieniach składanych w Sklep on-line.

6. Sklep on-line nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zrealizowanie lub niezrealizowanie zamówienie w przypadkach opisanych w nin. Regulaminie, jak również           w przypadkach zaistnienia siły wyższej.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-01-2010.

9. Sklep on-line zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ecosac.pl

Załącznik Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, tel. 32 781 21 30, e-mail info@apholding.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

nowy Regulamin sklepu internetowego

Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon