-->

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY LUB

PROWADZENIEM KOMUNIKACJI I KORESPONDENCJI

 Z AP HOLDING S.A.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (30-119) przy ul. Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, zwany dalej również Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Panią/Pana bądź przez osobę, która reprezentuje bądź występuje w imieniu podmiotu zawierającego umowę z AP HOLDING S.A. Pani/Pana dane mogą być dodatkowo weryfikowane/pobierane z KRS lub z CEIDG, o ile dane zostały tam ujawnione.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy z AP HOLDING S.A., której jest Pani/Pan stroną lub którą Pan/Pani reprezentuje (lub w której imieniu Pan/Pani działa), lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie lub na żądanie podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, przed zawarciem umowy z AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, a w przypadku gdy występuje Pani/Pan jako reprezentant, pełnomocnik lub osoba kontaktowa podmiotu będącego stroną umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

 1. prowadzenia komunikacji i korespondencji (drogą tradycyjną, telekomunikacyjną lub elektroniczną), w tym w związku z zawarciem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną lub którą Pan/Pani reprezentuje (lub w której imieniu Pan/Pani działa), lub w której Pan/Pani dane zostały podane jako osoby kontaktowej,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

 1. wykonania umowy zawartej z AP HOLDING S.A. – w przypadku, gdy Pani/Pana dane zostały udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę (podmiot zatrudniający) jako osób kontaktowych związku z realizacją takiej umowy,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AP HOLDING S.A. (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,

 1. dochodzenia ew. roszczeń przysługujących AP HOLDING S.A. lub obrony roszczeń przez AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym kurierskie, podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne (w tym w zakresie obsługi sklepu internetowego Administratora), windykacyjne – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług oraz organom państwowym, którym przekazanie danych osobowych jest nakazane przepisami prawa.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. analizy Pani/Pana żądania przed zawarciem umowy z Administratorem lub prowadzenia korespondencji,
 2. po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy (o ile została zawarta), a po tym okresie mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
 3. po okresie wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacji, gdy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w sprawach związanych z ewentualnym podejrzeniem nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na adres: info@apholding.pl.

Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia korespondencji lub zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości prowadzenia korespondencji lub zawarcia i realizacji umowy.

 

W przypadku zawarcia umowy przez sklep internetowy – dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie którego będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w postaci:

 1. możliwości wysłania przez Panią/Pana zamówienia w przypadku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym ECOSAC, a tym samym w konsekwencji umożliwienia zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem,
 2. braku możliwości wysłania przez Panią /Pana zamówienia w przypadku braku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym ECOSAC, a tym samym w konsekwencji uniemożliwienia zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

 

Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon