-->
16 maja 2018

Informacje o Państwa danych osobowych w AP Holding S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Z AP HOLDING S.A.

PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (30-119) przy ul. Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, zwany dalej również Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Panią/Pana bądź przez osobę, która występuje w Pani/Pana imieniu przy zawieraniu umowy z AP HOLDING S.A.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wykonania umowy z AP HOLDING S.A., której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AP HOLDING S.A. (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,

 1. dochodzenia ew. roszczeń przysługujących AP HOLDING S.A. lub obrony roszczeń przez AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym kurierskie, podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne (w tym w zakresie obsługi sklepu internetowego Administratora), windykacyjne – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług oraz organom państwowym, którym przekazanie danych osobowych jest nakazane przepisami prawa.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. analizy Pani/Pana żądania przed zawarciem umowy z Administratorem,
 2. po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
 3. po okresie wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na adres: info@apholding.pl.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie którego będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływające, w postaci:

 1. możliwości wysłania przez Panią/Pana zamówienia w przypadku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym ECOSAC, a tym samym w konsekwencji umożliwienia zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem,
 2. braku możliwości wysłania przez Panią /Pana zamówienia w przypadku braku uprzedniego zaakceptowania regulaminu sprzedaży w sklepie internetowym ECOSAC, a tym samym w konsekwencji uniemożliwienia zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

Klauzula informacyjna dla Klientów zawierających umowę z AP Holding S.A. przez sklep internetowy PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ Z AP HOLDING S.A.

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (30-119) przy ul. Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, zwany dalej również Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Panią/Pana bądź przez osobę, która występuje w Pani/Pana imieniu przy zawieraniu umowy z AP HOLDING S.A.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wykonania umowy z AP HOLDING S.A., której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AP HOLDING S.A. (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,

 1. dochodzenia ew. roszczeń przysługujących AP HOLDING S.A. lub obrony roszczeń przez AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

 

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym kurierskie, podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne, windykacyjne – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług oraz organom państwowym, którym przekazanie danych osobowych jest nakazane przepisami prawa.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. analizy Pani/Pana żądania przed zawarciem umowy z Administratorem,
 2. po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po tym okresie mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
 3. po okresie wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na adres: info@apholding.pl.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla  Klientów zawierających umowę z AP Holding S.A. PDF

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTALY PODANE PRZY ZAWIERANIU PRZEZ KLIENTÓW UMOWY Z AP HOLDING S.A.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (30-119) przy ul. Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, zwany dalej również Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu w trakcie zawierania przez Klientów umowy z AP HOLDING S.A. (w tym Pani/Pana imię, nazwisko, e-mail, telefon) zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Panią/Pana bądź przez osobę wypełniającą formularz przy zawieraniu przez Klienta umowy z AP HOLDING S.A.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. wykonania umowy z AP HOLDING S.A., której stroną jest Klient, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy z AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest realizacja i wykonanie umowy z Klientem, lub analiza jego żądania przed zawarciem umowy),

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AP HOLDING S.A. (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,

 1. dochodzenia ew. roszczeń przysługujących AP HOLDING S.A. lub obrony roszczeń przez AP HOLDING S.A.,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym kurierskie, podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne, windykacyjne – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług oraz organom państwowym, którym przekazanie danych osobowych jest nakazane przepisami prawa.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. analizy żądania Klienta przed zawarciem umowy z Administratorem,
 2. po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania umowy z Klientem, a po tym okresie mogą być przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu),
 3. po okresie wskazanym w pkt 1) lub 2) powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia ew. roszczeń (jeżeli termin przedawnienia ew. roszczeń nie upłynął wcześniej) lub zakończenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na adres: info@apholding.pl.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane zostały podane przy zawieraniu przez Klientów umowy z AP Holding S.A. PDF

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W AP HOLDING S.A.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AP HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (30-119) przy ul. Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3, e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, zwany dalej również Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przesłanym przez Panią/Pana CV zostały uzyskane w wyniku podania ich przez Panią/Pana.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z AP HOLDING S.A. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi zewnętrzne – w tym podatkowo-księgowe, prawne, informatyczne – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, jak również organom państwowym, którym przekazanie danych osobowych jest nakazane przepisami prawa.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres analizy Pani/Pana żądania przed zawarciem umowy z Administratorem (okres rekrutacji). Po tym okresie zostaną usunięte przez Administratora i nie będą podlegać przetwarzane przy kolejnych rekrutacjach.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: AP Holding S.A. ul. Konduktorska 39 C, 40-155 Katowice, b) mailowo na adres: info@apholding.pl.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z AP HOLDING S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w AP Holding S.A.

 

 

INFORMATION CLAUSE

 FOR CUSTOMERS CONCLUDING A CONTRACT WITH AP HOLDING S.A.

WHO IS THE ADMINISTRATOR OF YOUR PERSONAL DATA? 

Under art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter „the Regulation”) we inform you that:

The Administrator of your personal data is AP Holding S.A. based in Cracow (30-119) at Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3 Str., e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, hereinafter referred to as „the Administrator”.

Your personal data has been obtained as a result of being given by you or by a person acting on behalf of you at the conclusion of the contract with AP Holding S.A.

WHAT IS THE PURPOSE OF DATA PROCESSING AND THE LEGAL BASIS FOR PROCESSING?

Your personal data will be processed in order to:

 1. perform the contract with AP Holding S.A., to which you are a party, or to take action on your request before concluding the contract with AP Holding S.A.,

– under art. 6 para. 1 point b) of the Regulation,

 1. fulfill of legal obligations incumbent upon AP Holding S.A. (in particular anti-money laundering and terrorist financing obligations, obligations arising from tax and accounting regulations)

– under art. 6 para. 1 point c) of the Regulation,

 1. pursue possible claims for AP Holding S.A. or defend claims by AP Holding S.A.

– under art. 6 para. 1 point f) of the Regulation (the legitimate interest of data processing for this purpose is the pursuit or defense of claims by the Administrator).

 

WHO CAN HAVE ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA?

Your personal data may be transferred to providers of the external services for the Administrator- including courier, tax, accounting, legal, IT, debt collection services- to the extent necessary to provide these services and to state bodies to whom the transfer of personal data is required by law.

 

 

HOW LONG WILL YOUR DATA BE PROCESSED?

Your personal data will be processed for the period of:

 1. analysing of your request before entering into a contract with the Administrator,
 2. after the period indicated in item 1) above your personal data may be processed for the duration of the contract, and after this period may be processed for a period resulting from legal provisions (in particular, for a period indicated in tax and accounting regulations, provisions regarding counteracting money laundering and terrorist financing),
 3. after the period indicated in point 1) or 2) above, your personal data may also be processed until the expiry of the limitation period of possible claims (if the statute of limitation or possible claims has not expired earlier) or the termination of the investigation or defense of claims by the Administrator.

 

WHAT ARE YOUR RIGHT IN CONNECTION WITH DATA PROCESSING?

You are entitled to:

 1. the right to request the Administrator to access your personal data, to correct it, to delete it or to limit processing it,
 2. the right to object to the processing,
 3. the right to transfer data,
 4. the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

You are entitled to report your rights as follows: a) written to address: AP Holding S.A., Konduktorska 39 C Street, 40-155 Katowice, b) by e-mail: info@apholding.pl.

Providing personal data is a condition for the conclusion and implementation of the contract. Providing personal data is voluntary, however,  failure to do so will result in the inability to conclude and perform the contract.

The provided personal data are not subject to automated decision making or profiling.

 

In case of divergence between the language versions, the Polish version shall prevail.

INFORMATION CLAUSE

FOR PERSONS WHOSE DATA WAS PROVIDED WHEN CUSTOMERS CONCLUDED THE CONTRACT WITH AP HOLDING S.A.

WHO IS THE ADMINISTRATOR OF YOUR PERSONAL DATA? 

Under art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter „the Regulation”) we inform you that:

The Administrator of your personal data is AP Holding S.A. based in Cracow (30-119) at Al. Marszałka Ferdinanda Focha 32/3 Str., e-mail: info@apholding.pl, www.ecosac.pl, hereinafter referred to as „the Administrator”.

Your personal data in the scope indicated in the form filled in when customers conclude a contract with AP Holding S.A. (including your name, surname, e-mail, telephone) were obtained as a result of providing them by you or by the person filling in the form when customer concludes a contract with AP Holding S.A.

 

WHAT IS THE PURPOSE OF DATA PROCESSING AND THE LEGAL BASIS FOR PROCESSING?

Your personal data will be processed in order to:

 1. perform the contract with AP Holding S.A., to which you are a party, or to take action on your request before concluding the contract with AP Holding S.A.,

– under art. 6 para. 1 point b) of the Regulation,

 1. fulfill of legal obligations incumbent upon AP Holding S.A. (in particular anti-money laundering and terrorist financing obligations, obligations arising from tax and accounting regulations)

– under art. 6 para. 1 point c) of the Regulation,

 1. pursue possible claims for AP Holding S.A. or defend claims by AP Holding S.A.

– under art. 6 para. 1 point f) of the Regulation (the legitimate interest of data processing for this purpose is the pursuit or defense of claims by the Administrator).

 

WHO CAN HAVE ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA?

Your personal data may be transferred to providers of the external services for the Administrator- including courier, tax, accounting, legal, IT, debt collection services- to the extent necessary to provide these services and to state bodies to whom the transfer of personal data is required by law.

 

HOW LONG WILL YOUR DATA BE PROCESSED?

Your personal data will be processed for the period of:

 1. analysing of your request before entering into a contract with the Administrator,
 2. after the period indicated in item 1) above your personal data may be processed for the duration of the contract, and after this period may be processed for a period resulting from legal provisions (in particular, for a period indicated in tax and accounting regulations, provisions regarding counteracting money laundering and terrorist financing),
 3. after the period indicated in point 1) or 2) above, your personal data may also be processed until the expiry of the limitation period of possible claims (if the statute of limitation or possible claims has not expired earlier) or the termination of the investigation or defense of claims by the Administrator.

 

WHAT ARE YOUR RIGHT IN CONNECTION WITH DATA PROCESSING?

You are entitled to:

 1. the right to request the Administrator to access your personal data, to correct it, to delete it or to limit processing it,
 2. the right to object to the processing,
 3. the right to transfer data,
 4. the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

You are entitled to report your rights as follows: a) written to address: AP Holding S.A., Konduktorska 39 C Street, 40-155 Katowice, b) by e-mail: info@apholding.pl.

Providing personal data is a condition for the conclusion and implementation of the contract. Providing personal data is voluntary, however,  failure to do so will result in the inability to conclude and perform the contract.

The provided personal data are not subject to automated decision making or profiling.

 

In case of divergence between the language versions, the Polish version shall prevail.

 

Information clause PDF

Może zainteresują Cię również:
Zadzwoń do nas Sklep internetowy
service-technology service-bags service-ecommerce allegro-icon facebook-icon instagram-icon