regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.AFILL.ME

§ 1
Definicje

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenia:

  1. Usługodawca – afill.me spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Dunikowskiego 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514179, e-mail: kontakt@afill.me, świadcząca Usługi za pośrednictwem Serwisu;

  2. Użytkownik – usługobiorca; przedsiębiorca lub konsument, który korzysta z Usług udostępnianych lub oferowanych za pomocą Serwisu przez Usługodawcę;

  3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.afill.me;

  4. Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

  5. Reklamodawca – podmiot trzeci oferujący swoje usługi lub produkty za pośrednictwem Serwisu,

  6. Regulamin – niniejszy dokument, który jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Regulamin jest bezpłatnie dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie, odtworzenie, zapisanie i wydrukowanie;

  7. e-mail – adres poczty elektronicznej;

  8. Strony – Usługodawca i Użytkownik.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Usługodawca.

 2. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania treści Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

 3. Zasady ochrony danych osobowych oraz politykę plików cookies wykorzystywanych w Serwisie określa zamieszczona w Serwisie Polityka prywatności.

 4. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeżeli zostanie ona złożona Użytkownikowi i przez niego zaakceptowana w formie odrębnej umowy. W takiej sytuacji, w zakresie sprzecznym z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia takiej umowy.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, w tym treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu, w tym działań powodujących rozchwianie lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 6. Korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu wymaga rejestracji.

 7. Użytkownikiem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

 8. Niniejszy Regulamin, wraz z Polityką prywatności i wykorzystania plików cookies oraz notą prawną regulują zasady korzystania z Serwisu. Dokumentacja ta jest udostępniona na stronach Serwisu w taki sposób, iż może być w każdym czasie odtworzona, pozyskana oraz przechowywana przez Użytkownika w zwykłym toku czynności za pomocą używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 9. Wypełniając jakiekolwiek formularze kontaktowe oraz we wszelkich innych kontaktach z Usługodawcą, Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane.

§ 3
Rodzaj i zakres świadczonych Usług

Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone przez Usługodawcę:

 1. zawieranie umów w przedmiocie świadczenia usług z zakresu marketingu afiliacyjnego dla reklamodawców i/lub wydawców,

 2. bloga poświęconego zagadnieniom marketingu afiliacyjnego,

 3. bezpłatny newsletter wysyłany przez Usługodawcę poprzez system mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 4
Warunki zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usług

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie w przedmiocie usług, o których mowa w § 3 lit. a) nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim usług, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt a) następuje poprzez rejestrację w Serwisie. Zasady rejestracji określają odrębne regulaminy, dostępne po kliknięciu pola odpowiedzialnego za inicjację procedury rejestracji w Serwisie. Zakres danych, które Użytkownik zobowiązany jest podać w celu rejestracji obejmuje co najmniej:

  1. nazwisko i imiona lub nazwę firmy;

  2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  3. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,

  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;

  6. adresy elektroniczne usługobiorcy

  7. numer KRS, numer NIP lub inne posiadane przez Użytkownika numery rejestrowe,

  8. inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonych usług lub sposób jej rozliczenia.

 3. Świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt b) następuje poprzez wejście Użytkownika na strony Serwisu zawierające bloga. Wejście na te strony Serwisu traktuje się jako równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o chęci skorzystania z usług, o których mowa w § 3 pkt b). Korzystanie z tych usług nie wymaga podania żadnych danych osobowych przez Użytkownika.

 4. Świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt c) następuje na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowo – handlowym drogą elektroniczną, na podany adres e-mail Użytkownika. Newsletter wysyłany na tej podstawie będzie dotyczył tematyki odpowiedniej do treści dyspozycji Użytkownika i wyrażonej przez niego zgody. Wyrażenie zgody stanowi przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy o świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt c) oraz – o ile treść odpowiedniej klauzuli zgody nie stanowi inaczej: (1) wyrażenie zgody na skontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z wyrażeniem zainteresowania Usługami, (2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych, w tym dla celów przesyłania informacji handlowych, (3) przesyłania informacji dotyczącej produktu lub usługi powiązanego z danym zapytaniem Klienta, (4) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych również po zakończeniu świadczenia Usługi.

 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług opisanych w § 3 najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia wyrażenia zainteresowania usługami oferowanymi w Serwisie.

 6. Wszelkie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika przez Usługodawcę mogą być w każdym czasie swobodnie odwołane poprzez złożenie oświadczenia Usługodawcy.

 7. Korzystanie z usług opisanych w § 3 pkt a) następuje w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę.

§ 5
Rezygnacja ze świadczenia Usług

 1. Rezygnacja z usług określonych w 3 pkt a) odbywa się na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z Użytkownikiem.

 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usług określonych w § 3 pkt b) poprzez opuszczenie Serwisu.

 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usług określonych w § 3 pkt c) oraz otrzymywania informacji o charakterze marketingowo – handlowym bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na adres kontakt@afill.me

 4. Rezygnacja, o której mowa powyżej jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, o których mowa w 3 pkt c).

§ 6
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Celem korzystania z Serwisu niezbędne jest:

  1. posiadanie komputera, tabletu, telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,

  2. połączenie z siecią Internet,

  3. przeglądarka internetowa, w tym Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 2.0 lub Google Chrome,

  4. posiadanie konta e-mail do odbierania poczty elektronicznej,

  5. włączona obsługa Cookies i Java Script.

 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych z Usługami:

  1. w formie pisemnej, przesłane na adres Usługodawcy wskazany w definicji Usługodawcy,

  2. drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@afill.me.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku osób prawnych: nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w reklamacji.

 4. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania Usługi w sposób zgodny z żądaniem Użytkownika.

§ 8
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

 2. Rolą Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi maksymalizacji zysków w związku z działalnością w zakresie marketingu afiliacyjnego.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika. Zawartość Serwisu ma wyłącznie informacyjny charakter i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie niewiążącą informację handlową.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.

 6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności braku dostępu do Usług z powodu podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikowanie wiadomości otrzymywanych w ramach kontaktu z Usługodawcą, w ramach newslettera lub innych informacji handlowych zamówionych przez Użytkownika wskutek korzystania z Usług jako spam przez klienta poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

§ 9
Własność intelektualna

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem świadczenia na rzecz Użytkownika udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.

 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa ochrony własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2014 r.

 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.

 4. Strony zobowiązują się do powstrzymywania od wysyłania do siebie treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w informacji o zmianie, a w braku takiej wzmianki: w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.

 6. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1422), a także innych obowiązujących przepisów prawa.

 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.