Regulamin sieci afiliacyjnej afill.me dla Reklamodawców

afill.me zarządza siecią afiliacyjną skierowaną do nieograniczonego kręgu adresatów, która ma na celu maksymalizację przychodów osiąganych za pośrednictwem sieci WWW. Celem Sieci jest nawiązanie trwałej współpracy w zakresie promocji towarów i usług dostępnych w Sieci na zasadach marketingu afiliacyjnego.

§ 1
Definicje

1. Organizator – afill.me sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000514179, NIP: 6312653778, REGON 243596237, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, właściciel Sieci Afiliacyjnej (Affiliate Service Provider);
2. Sieć Afiliacyjna – ogół powiązań pomiędzy Organizatorem, Reklamodawcami oraz Wydawcami, służących Reklamodawcom do promowania ofert reklamy produktów lub usług, a Wydawcom – do umożliwienia promocji tych produktów lub usług;
3. Reklamodawca – podmiot będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, który:

a. wyraził chęć przystąpienia do Sieci Afiliacyjnej,
b. zaakceptował niniejszy Regulamin,
c. uzyskał przyzwolenie Organizatora na przystąpienie do Sieci Afiliacyjnej,
d. posiada aktywne Konto Reklamodawcy,
e. składa ofertę reklamowania swoich produktów lub usług albo produktów i usług osoby trzeciej w Sieci Afiliacyjnej.

4. Wydawca – podmiot będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, który reklamuje produkty i usługi Reklamodawców na podstawie zawartej z Organizatorem umowy;
5. Kampania (Program Partnerski) – tworzony w Sieci Afiliacyjnej program afiliacyjny, umożliwiający promowanie produktów i usług Reklamodawców przez Wydawców na zasadach określonych w Umowie oraz Warunkach Kampanii;
6. Konto Reklamodawcy –przypisane Reklamodawcy konto umożliwiające korzystanie z Platformy;
7. Kreacja reklamowa – dostarczona przez Reklamodawcę lub stworzona przez Organizatora na zlecenie Reklamodawcy forma promocji danego produktu lub usług, np. baner reklamowy, landing page (strona docelowa), treść e-maila, adres URL strony docelowej, link tekstowy, film promocyjny itp. dla celów promocji Kampanii;
8. Powierzchnia reklamowa – strona WWW, wyodrębniona część strony WWW, a także wysyłka kampanii e-mailowych i inne formy działań marketingowych, za pomocą których Wydawca promuje Kampanię;
9. Klient – osoba trzecia, która dokona Interakcji określonej w Warunkach Kampanii i spełnia Warunki Kampanii;
10. Interakcja – określone przez Reklamodawcę w Warunkach Kampanii zdarzenie (lub kilka zdarzeń), którego zaistnienie (łączne zaistnienie) powoduje naliczenie Prowizji;
11. Prowizja – wynagrodzenie za dokonanie określonej Interakcji po Walidacji; Prowizja może być rozliczana w następujących modelach:

a. CPL – Cost per Lead – Prowizja za Interakcję polegającą na wygenerowaniu Leada, tj. osoby, która wyrazi potencjalne zainteresowanie nabyciem produktów lub usług promowanych w Kampanii, np. przez pozostawienie swoich danych kontaktowych na formularzu internetowym lub rejestrację na wskazanej stronie WWW;
b. CPC – Cost per click – Prowizja za Interakcję polegającą na kliknięciu w Kreacje Reklamowe;
c. CPV – Cost per view – Prowizja za Interakcję polegającą na obejrzeniu Kreacji Reklamowych, w tym np. obejrzenie filmu reklamowego, wejście na stronę WWW, na której znajdują się Kreacje Reklamowe itp.
d. CPS – Cost per sale – Prowizja za Interakcję polegającą na zakupie produktów i usług Reklamodawcy będący skutkiem Interakcji Klienta dokonanej z Kreacjami Reklamowymi dokonanymi za pośrednictwem Wydawcy;
e. CPA – Cost per Action – Prowizja za innego rodzaju Interakcję,
f. Model hybrydowy – łączący kilka z powyższych modeli rozliczeń.

12. Platforma – zbiór rozwiązań teleinformatycznych dostępnych pod adresem www.app.afill.me po zalogowaniu, umożliwiający tworzenie Kampanii, zarządzanie Kampaniami, przeglądanie statystyk itp.;
13. Warunki Kampanii – zbiór określonych przez Reklamodawcę zasad prowadzenia działań reklamowych, wynagradzania Wydawców w ramach danej Kampanii oraz innych zasad prowadzenia Kampanii;
14. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady współpracy pomiędzy Reklamodawcą a Organizatorem w zakresie usług marketingu efektywnościowego świadczonych przez Organizatora;
15. Walidacja – ogół działań mających na celu zweryfikowanie prawidłowości dokonania Interakcji zgodnie z Umową;
16. Umowa – ramowa umowa współpracy, na którą składa się niniejszy Regulamin, ustalenia Stron co do zasad wynagrodzenia oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia kreujące stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Stronami, w tym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityka prywatności Organizatora;
17. Strony – oznacza Organizatora oraz Reklamodawcę łącznie.

§ 2
Nawiązanie współpracy

1. Warunkiem nawiązania współpracy jest rejestracja Reklamodawcy w Sieci Afiliacyjnej w sposób opisany w ust. 2-5bądź bezpośrednio poprzez podpisanie umowy zgodnie z ust. 7-9.
2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego na stronie WWW dostępnej pod adresem www.afill.me/logowanie/. Rejestracja jest skierowanym do Organizatora zaproszeniem do zawarcia umowy. Rejestracja jest bezpłatna.
3. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, Organizator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych zweryfikuje przedstawione dane i poinformuje Reklamodawcę drogą e-mailową o zaakceptowaniu lub odmowie rejestracji. W procesie weryfikacji Organizator może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane osobowe / rejestrowe Reklamodawcy oraz informacji o produktach lub usługach Reklamodawcy. Organizator zastrzega sobie również prawo do żądania przedstawienia dodatkowych danych lub dokumentów umożliwiających weryfikację Reklamodawcy również w toku obowiązywania Umowy. W razie niepoinformowania Reklamodawcy w terminie określonym w zd. 1 o odmowie lub akceptacji rejestracji, poczytuje się, że Organizator nie wyraził zgody na rejestrację, a Umowa nie zostaje zawarta.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji rejestracji bez konieczności podania przyczyny.
5. W razie zaakceptowania rejestracji, Reklamodawca otrzyma drogą e-mailową potwierdzenie rejestracji oraz pełen dostęp do Platformy. Uzyskanie akceptacji oznacza zgodę Organizatora na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Reklamodawcę potwierdzenia rejestracji.
6. Reklamodawca nie może udostępnić otrzymanych danych dostępowychdo Platformy (login, hasło) osobom trzecim oraz zobowiązany jest do zapewnienia tym danym najwyższego stopnia bezpieczeństwa.
7. Zawarcie umowy w formie pisemnej następuje poprzez:

a) podpisanie umowy o współpracy w przypadku współpracy ramowej,
b) podpisanie jednorazowego Zlecenia Kampanii dla celów przeprowadzenia jednorazowej Kampanii.

8. W razie zawierania Umowy w formie pisemnej, procedury rejestracji opisanej w ust. 2 – 5 nie stosuje się, a podpisanie umowy lub jednorazowego zlecenia jest równoznaczne w skutkach z zaakceptowaniem rejestracji Reklamodawcy w Sieci Afiliacyjnej przez Organizatora. Ustęp 3 zd. 3 stosuje się jednak odpowiednio.
9. W razie zlecenia przeprowadzenia jednorazowej Kampanii zgodnie z ust. 7 pkt b), Umowa wiąże Strony do czasu określonego w Zleceniu Kampanii, a postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się mutatis mutandis.

§ 3
Kampania

1. Zaakceptowany Reklamodawca ma możliwość stworzenia Kampanii poprzez Platformę. W ramach Kampanii Reklamodawca może promować produkty lub usługi swoje, jak również produkty lub usługi podmiotu trzeciego.
2. Organizator może wspomóc Reklamodawcę w procesie tworzenia Kampanii m.in. poprzez:

a. wdrożenie trackingu,
b. przydzielenie account managera,
c. promocję Kampanii wśród Wydawców,
d. szkolenie z obsługi Platformy,
e. doradztwo w zakresie tworzenia Warunków Kampanii.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty wstępnej za utworzenie Kampanii, jak również za dokonanie wszystkich lub części czynności opisanych w ust. 2. Wysokość tej opłaty – w zależności od treści i zasięgu Kampanii, zostanie ustalona w trybie roboczym przez Strony.
4. Stworzenie Kampanii możliwe jest po określeniu przez Reklamodawcę niezbędnych Warunków Kampanii. Treść Warunków Kampanii zależy wyłącznie od uznania Reklamodawcy.
5. Warunki Kampanii powinny określać m.in.:

a) ewentualne warunki wstępne umożliwiające Wydawcom przystępowanie do Kampanii, w tym co do rodzaju Powierzchni Reklamowej,
b) możliwe sposoby promocji danej Kampanii, tj. określenie i udostępnienie Kreacji Reklamowych oraz określenie zasad korzystania z Kreacji Reklamowych,
c) rodzaj Interakcji, za które Wydawcy zostanie naliczona Prowizja;
d) stawkę Prowizji, którą Reklamodawca zobowiązuje się uiścić na rzecz Wydawcy z tytułu walidowanej Interakcji,
e) termin końcowy Kampanii lub inne zdarzenia będące podstawą do zakończenia Kampanii.

6. Reklamodawca lub Organizator może podczas tworzenia Kampanii lub w trakcie jej trwania określić wyższą stawkę Prowizji dla niektórych grup Wydawców, np. dla Wydawców z najlepszymi wynikami w zakresie promocji danej Kampanii.
7. W razie utworzenia Kampanii, Reklamodawca zobowiązuje się do udostępnienia Kreacji Reklamowych dla celów promocji Kampanii. Organizator zastrzega sobie prawo do kontrolowania zgodności Kreacji Reklamowych z przepisami prawa oraz do żądania zmian Kreacji Reklamowych.
8. Reklamodawca nie może promować Kampanii ani udostępniać Kreacji Reklamowej:

a) sprzecznej z obowiązującym prawem,
b) odnoszącej się do lub promującej chociażby pośrednio przemoc, narkotyki, pornografię, wykorzystywanie seksualne, nienawiść rasową, lub inne treści, które nie mogą być udostępniane publicznie,
c) naruszające dobre imię, wizerunek lub prawa autorskie osób trzecich.
d) której treść lub cel narusza zasady uczciwej konkurencji,
e) udostępniającej wirusy, konie trojańskie i inne szkodliwe oprogramowanie,
f) obciążającej Klientów ukrytymi i nadmiernie wygórowanymi kosztami,
g) naruszającej prawo Klientów do prywatności.

9. W razie braku akceptacji Kreacji Reklamowych lub treści Kampanii, Organizator może wstrzymać uruchomienie Kampanii do czasu dostarczenia odpowiednich Kreacji Reklamowych lub zmiany treści Kampanii.
10. Do utworzonej Kampanii mogą aplikować Wydawcy zarejestrowani w Sieci Afiliacyjnej. Po otrzymaniu zgłoszenia chęci udziału w Kampanii przez Wydawcę, Reklamodawca może dokonać analizy zgodności treści i rodzaju Powierzchni Reklamowej Wydawcy z zamierzeniami Reklamodawcy, w tym w kontekście specyfiki danej Kampanii oraz zgodności z prawem. W braku wyraźnego oświadczenia, poczytuje się, że Reklamodawca zaakceptował zgłoszone Powierzchnie Reklamowe bez zastrzeżeń.
11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Powierzchni Reklamowej, którą Reklamodawca zaakceptował dla celów promocji Kampanii.
12. Reklamodawca ma obowiązek umieszczenia plików śledzących (trackingpixels) udostępnionych przez Organizatora w kodzie strony WWW ustalonej przez Strony dla celów Kampanii, jak również podjęcia innych wskazanych przez Organizatora działań zapewniających poprawne działanie kodów śledzących. Reklamodawca ma również obowiązek zweryfikowania i zapewnienia poprawności działania tego pliku śledzącego przed rozpoczęciem Kampanii.
13. W toku Kampanii, Organizator zapewnia Reklamodawcy:

a. dostęp do Platformy,
b. opiekę przydzielonego account managera,
c. optymalizację Kampanii.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty wstępnej za dokonanie wszystkich lub części czynności opisanych w ustępie poprzedzającym. Wysokość tej opłaty – w zależności od treści i zasięgu Kampanii, zostanie ustalona w trybie roboczym przez Strony.
15. Reklamodawca ma prawo do zmiany Warunków Kampanii, w tym zmiany stawek Prowizji, zakończenia lub wstrzymania Kampanii, jak również do zablokowania udziału Wydawcy w danej Kampanii bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wydawcy w każdym czasie. Warunkiem wejścia w życie zmiany jest poinformowanie Organizatora na piśmie lub drogą e-mailową o treści zamierzonej zmiany. Zmiana odnosi skutki jedynie na przyszłość, a dokonane zmiany w żadnym razie nie mogą naruszać praw Wydawców i Organizatora nabytych przed dniem wejścia w życie zmiany, w tym w szczególności w odniesieniu do naliczonej Prowizji.
16. Jeżeli Reklamodawca reklamuje produkty lub usługi podmiotu trzeciego, oświadcza, że ma do tego prawo, w tym dysponuje wszelkimi wymaganymi zgodami na promocję odpowiedniego produktu lub usług.
17. Jeżeli Reklamodawca działa w ramach Sieci Afiliacyjnej za pośrednictwem podmiotu trzeciego, np. poprzez agencję reklamową, warunkiem podjęcia współpracy z tym podmiotem jest uprzednie poinformowanie Organizatora o zakresie łączącej Reklamodawcę z tym podmiotem współpracy. Organizacja Kampanii, w tym zasady kontaktu pomiędzy Stronami może zostać w takiej sytuacji uregulowana na szczególnych ustalonych przez Strony zasadach.

§ 4
Dodatkowe prawa i obowiązki Stron

1. Organizator zobowiązuje się do należytego utrzymywania Platformy w celu prawidłowego i szczegółowego monitorowania Interakcji oraz odpowiedniego naliczania Prowizji. Dane ruchu Kampanii będą przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia Kampanii. Organizator udostępnia Reklamodawcy dane o dokonanych Interakcjach za pośrednictwem Platformy.
2. Organizator zastrzega, iż system monitorowania Interakcji może nie działać poprawnie w sytuacji gdy Reklamodawca nie dostarczył odpowiednich danych lub nie umieścił w plikach źródłowych swoich stron WWW podanych przez Organizatora plików cookies. W takiej sytuacji Reklamodawca nie może odmówić wypłaty Prowizji za Interakcje, które nie zostały odzwierciedlone w systemie monitorującym Interakcje z winy Reklamodawcy.
3. Strony mają obowiązek bieżącego zapoznawania się z treścią wysyłanych wzajemnie powiadomień oraz odpowiadania na wszelkie zgłoszone przez drugą Stronę pytania i wątpliwości. Strony zobowiązują się do również do współdziałania w zakresie reklamacji, w szczególności w stosunku do reklamacji zgłaszanych przez Wydawców w związku z nieprawidłowościami w zliczaniu Interakcji.
4. W okresie obowiązywania umowy Reklamodawca uprawniony jest do korzystania z oprogramowania udostępnionego przez Organizatora na Platformie, pod warunkiem, iż korzystanie z tych walorów następować będzie w pełnej zgodności z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Umowy. Uprawnienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym wygasa z chwilą wygaśnięcia współpracy. Na podstawie Umowy Reklamodawca nie nabywa żadnych praw do udostępnionej Platformy, Kreacji Reklamowych i innych walorów, za wyjątkiem licencji do ich wykorzystania na Powierzchni Reklamowej, zgodnie z Warunkami Kampanii.
5. Reklamodawcy nie przysługuje roszczenie o wygenerowanie określonej liczby Interakcji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na Konto Reklamodawcy z poziomu administratora w celu zapewnienia prawidłowości działania Konta Reklamodawcy, w szczególności w razie potrzeby usunięcia usterki zgłoszonej przez Reklamodawcę.
7. Reklamodawca może przekazać Organizatorowi dodatkowe narzędzia śledzące ruch w Kampanii. W takiej sytuacji dane pozyskane za pośrednictwem tych narzędzi traktuje się jak dane pozyskane za pośrednictwem systemu śledzącego ruch posiadanego przez Organizatora, w szczególności zaś stanowią one podstawę do naliczania Prowizji.
8. Reklamodawca może zlecić Organizatorowi za dodatkową opłatą przygotowanie Kreacji Reklamowych dla celów promocji danej Kampanii. Organizator może odmówić przyjęcia zlecenia bez konieczności podania przyczyny. § 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
9. Zawarcie i późniejsze wykonywanie Umowy nie powoduje, iż Organizator staje się pełnomocnikiem, agentem ani wspólnikiem Reklamodawcy. Wszelkie kwestie formalne związane z ewentualnym nawiązaniem stosunku zobowiązaniowego z Klientem ciążą na Reklamodawcy.

§ 5
Interakcje i Walidacja

1. Fakt dokonania określonej Interakcji nie jest tożsamy z naliczeniem Prowizji. Prowizja zostanie naliczona za Interakcję:

a. zgodną z Warunkami Kampanii,
b. dokonaną za pośrednictwem systemu śledzącego Organizatora,
c. której prawidłowość została potwierdzona przez Reklamodawcę (Walidacja).

2. Reklamodawca, jeżeli wynika to z Warunków Kampanii, ma obowiązek dokonywania Walidacji Interakcji. Reklamodawca zobowiązany jest do dokonania Walidacji każdej Interakcji w terminie określonym w Warunkach Kampanii, nie dłużej jednak niż w ciągu 1,5 miesiąca kalendarzowego od dnia dokonania Interakcji. W razie niedokonania oświadczenia w przedmiocie Walidacji w tym terminie, poczytuje się, że Reklamodawca udzielił Walidacji. Strony zastrzegają jednak, że przed upływem terminu na udzielenie Walidacji, Reklamodawca może na mocy jednostronnego oświadczenia przedłużyć termin na udzielenie Walidacji, nie dłuższy jednak niż kolejny 1 miesiąc. Termin ten stanowi ostateczny termin na złożenie oświadczenia w przedmiocie Walidacji.
3. Reklamodawca nie ma obowiązku wykonania Walidacji jeżeli w niebudzący wątpliwości sposób wykaże, że Interakcje zostały dokonane w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami określonymi w Umowie lub Warunkami Kampanii lub gdy Kreacja Reklamowa była prezentowana w kontekście, na stronie WWW albo w towarzystwie treści:

i. odnoszącej się do lub promującej narkotyki, pornografię, wykorzystywanie seksualne, nienawiść rasową, lub inne treści, które nie mogą być udostępniane publicznie,
ii. naruszającej obowiązujące zasady ochrony konkurencji, w tym poprzez wprowadzanie w błąd co do tożsamości Reklamodawcy lub Wydawcy lub wprowadzenia w błąd co do promowanych towarów lub usług,
iii. naruszającej dobre imię, wizerunek lub prawa autorskie osób trzecich,
iv. zawierających wirusy komputerowe.

4. Jeżeli Reklamodawca nie udzieli lub wycofa Walidację, Wydawca lub Organizator może w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o nieudzieleniu lub wycofaniu Walidacji złożyć pisemną lub e-mailową reklamację co do przyczyn zablokowania Kampanii i udowodnić, że działania promocyjne prowadzone były zgodnie z Umową. Jeżeli Wydawca lub Organizator wykaże, iż nie doszło do złamania Umowy, Reklamodawca zobowiązany będzie do wypłaty Prowizji zgodnie z warunkami Umowy.
5. Po dokonaniu Walidacji, walidowane Interakcje mogą być pozbawione Walidacji z uzasadnionych przyczyn określonych w Umowie, które zaistnieją lub wyjdą na jaw po dokonaniu Walidacji. W takiej sytuacji Wydawca zobowiązany będzie do zwrotu należnego wynagrodzenia Organizatorowi, a Organizator zwróci otrzymane kwoty po ich otrzymaniu od Wydawcy. Zwrot może również nastąpić poprzez potrącenie należności przyszłych, z chwilą ich wymagalności. Reklamodawca jest świadomy, iż Wydawcy oraz Organizatorowi przysługuje prawo do kwestionowania odmowy bądź cofnięcia Walidacji.

§ 6
Wynagrodzenie

1. Na podstawie i w ramach wykonywania umowy, Reklamodawca zobowiązuje się do uiszczania Organizatorowi wynagrodzenia na opisanych poniżej zasadach.
2. Podstawowym rodzajem należnego od Reklamodawcy wynagrodzenia jest Prowizja wypłacana Wydawcy, obliczona stosownie do liczby wygenerowanych przez Wydawcę Interakcji po ich Walidacji przez Reklamodawcę. Wynagrodzenie przysługuje tylko za Interakcje dokonane za pośrednictwem Powierzchni Reklamowej zaakceptowanej przez Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się przekazać Prowizję Wydawcy, po otrzymaniu kwoty Prowizji od Reklamodawcy, jak również dokonywać wszelkich dalszych rozliczeń finansowych z Wydawcą.
4. Proporcjonalnie do wartości Prowizji naliczonej konkretnemu Wydawcy, Reklamodawca zobowiązany jest również uiścić uzgodnioną przez Strony wartość wynagrodzenia Organizatora. Strony uzgadniają wartość wynagrodzenia i model wzajemnych rozliczeń w trybie roboczym, przed uruchomieniem Kampanii. Wysokość wynagrodzenia negocjowana jest oddzielnie dla poszczególnych Kampanii.
5. Okresem rozliczeniowym jest każdorazowo jeden miesiąc kalendarzowy.
6. Strony dokonywać będą wzajemnych rozliczeń w oparciu o informacje zamieszczone na Koncie Reklamodawcy, stosownie do wartości Prowizji należnej Wydawcom za udział w danej Kampanii zgodnie z ust. 2 i 4 powyżej. Do piętnastego dnia każdego miesiąca Reklamodawca udostępni Organizatorowi zbiorcze zestawienie danych będących podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia Organizatora za miesiąc poprzedni. Na podstawie tych danych Organizator wystawi Reklamodawcy fakturę.
7. Organizator ma prawo żądania weryfikacji danych będących podstawą obliczania wynagrodzenia określonego w Umowie.
8. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez Organizatora niniejszej umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora na fakturze w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o walidowanej liczbie Interakcji oraz obliczenia wynagrodzenia należnego Wydawcom.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do uzależnienia stworzenia Kampanii od uiszczenia jednorazowej opłaty wstępnej za utworzenie Kampanii, jak również prawo do żądania okresowego miesięcznego wynagrodzenia za utrzymywanie Kampanii zgodnie z § 3 powyżej. Wynagrodzenie takie płatne będzie każdorazowo z góry. W razie świadczenia przez Organizatora usług dodatkowych innych niż określone w Umowie, Strony uzgodnią należne z tego tytułu wynagrodzenie w trybie roboczym.
10. W przypadku gdy Organizatorowi przysługuje bezsporne i wymagalne roszczenie o wypłatę wynagrodzenia bądź kary umownej, Organizator może potrącić tę wierzytelność z bezsporną i wymagalną wierzytelnością przysługująca Reklamodawcy w stosunku do Organizatora z jakiegokolwiek tytułu, na co Reklamodawca wyraża niniejszym zgodę.

§ 7
Obowiązywanie umowy

1. Umowa o współpracy w ramach Sieci Afiliacyjnej zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa zlecenia jednorazowej Kampanii zostaje zawarta na czas ustalony przez Strony.
2. Każda ze Stron może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o współpracy drogą pisemną, e-mailową lub poprzez Platformę za podaniem przyczyny wypowiedzenia. Nie narusza to w żaden sposób praw Organizatora do naliczonej Prowizji. W razie wypowiedzenia Umowy, Prowizja zostanie rozliczona zgodnie z ogólnymi zasadami dot. wypłaty wynagrodzenia.
3. Z uwagi na konieczność optymalizacji Kampanii, Strony zobowiązują się nie wypowiadać umowy o współpracy przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia jej zawarcia. Po upływie wskazanego okresu, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę zgodnie z ust. 2.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 3, każda ze Stron może jednak wypowiedzieć umowę o współpracy z uzasadnionych i ważnych przyczyn. Za ważną i uzasadnioną przyczynę uznaje się okoliczność, która obiektywnie dotyczy istotnych obowiązków określonych w Umowie lub istotnie wpływa na kontynuowanie Umowy. W szczególności za taką przyczynę uznaje się:

a. nieuiszczenie Organizatorowi należnego wynagrodzenia przez Reklamodawcę mimo otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty,
b. postawienia którejkolwiek ze Stron w stan upadłości, likwidacji lub niewypłacalności,
c. wprowadzenia drugiej Strony w błąd,
d. naruszenie określonych w Umowie zasad poufności,
e. naruszenie praw własności, w tym praw własności intelektualnej podmiotów trzecich, w szczególności znaków towarowych oraz praw autorskich podmiotów trzecich,
f. stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

5. W razie rozwiązania umowy o współpracy na jakiejkolwiek podstawie i przez którąkolwiek ze Stron, Organizator zobowiązany jest do doprowadzenia do natychmiastowego zaprzestania promocji Kampanii.
6. Jeżeli Reklamodawca przez 2 lata nie stworzy żadnej Kampanii, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Reklamodawcy, a tym samym do rozwiązania umowy o współpracybez konieczności informowania Reklamodawcy. Nie wyklucza to możliwości ponownej rejestracji w Sieci Afiliacyjnej przez Reklamodawcę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Reklamodawcy w razie niepotwierdzenia rejestracji w Sieci Afiliacyjnej.

§ 8
Odpowiedzialność

1. Na podstawie umowy, Organizator zobowiązuje się do działania z należytą starannością. Z zastrzeżeniem, że nic innego nie wynika z treści Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, Organizator odpowiada jedynie za przypadki winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób upoważnionych do działania w imieniu Organizatora związane z wykonywaniem Umowy. W każdym wypadku odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest kwotowo do wysokości 10.000 EUR.
2. Organizator zastrzega, iż tymczasowo dostęp do Platformy może być utrudniony. Tak długo jak nie narusza to głównych praw i obowiązków Stron i ma charakter przejściowy, związany z poprawą świadczonych usług, konserwacją lub zmianą wyglądu lub funkcjonalności Platformy nie może być źródłem żadnych roszczeń Reklamodawców. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu.
3. Organizator nie odpowiada za treści zamieszczone na Powierzchni Reklamowej, jak również za wadliwe działanie Kreacji Reklamowych dostarczonych przez Reklamodawców, za wadliwe działanie stron WWW Reklamodawców, jak również za działania bądź zaniechania Reklamodawców. Organizator nie odpowiada również za wadliwą implementację skryptów służących do zliczania Interakcji dokonanych za pomocą Powierzchni Reklamowej, prawdziwość danych osób pozyskanych przez Wydawców, jak również za przerwy w dostępie do Platformy wynikłe z niewłaściwego sprzętu lub oprogramowania używanego przez Reklamodawcę, za jego niezgodność z urządzeniami lub oprogramowaniem używanym przez Organizatora lub za niemożność korzystania z Platformy wskutek wadliwego działania urządzeń lub świadczenia usług przez podmioty trzecie.
4. Jeżeli Reklamodawca w jakimkolwiek stopniu lub postaci powoduje, iż proces dokonywania lub zliczania Interakcji nie przebiega prawidłowo, w szczególności w razie nieprawidłowej implementacji trackingpixeli dostarczonych przez Organizatora, Reklamodawca zobowiązuje się zrekompensować poniesioną z tego tytułu przez Organizatora szkodę w wysokości jej rzeczywistej wartości. Rekompensata obejmuje również obowiązek pokrycia kosztów należnych dla Wydawcy. Wartość rekompensaty oblicza się stosownie do zasad obliczania wynagrodzenia za prawidłową Interakcję i obejmuje Prowizję dla Wydawcy oraz dodatkowo wynagrodzenie Organizatora opisane w § 5. Wartość poniesionej szkody, w braku innych wiarygodnych danych dokonywana jest na podstawie oszacowania, przy czym w braku innej wiarygodnej podstawy oszacowania, wobecReklamodawców działających w Sieci Afiliacyjnej dłużej niż 2 miesiące, podstawę oszacowania stanowi liczba Interakcji za ostatnie 2 okresy rozliczeniowe.
5. Reklamodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania swoje, jak również swoich podwykonawców w związku z działaniem w Sieci Afiliacyjnej. Jeżeli Reklamodawca nienależycie wykona obowiązki określone w Umowie, Organizator zastrzega sobie prawo w każdym przypadku do dochodzenia stosownej rekompensaty na drodze sądowej.
6. Organizator nie odpowiada za zmiany w treści Powierzchni Reklamowej w trakcie trwania Umowy.
7. W przypadku gdy Organizator zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w związku z działaniami podjętymi przez Reklamodawcę w ramach Sieci Afiliacyjnej i poniesie z tego tytułu jakiekolwiek dodatkowe koszty (np. przez obowiązek zapłaty jakichkolwiek kar, odszkodowań lub poniesienia kosztów pomocy prawnej), Reklamodawca zobowiązany będzie do zwrotu tych kosztów Organizatorowi.

§ 9
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i zasad konkurencji

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym do zachowania w tajemnicy wszelkich danych pozyskanych w związku z działaniami w Sieci Afiliacyjnej, a w szczególności:

a. pracowników, współpracowników, kontrahentów i klientów Stron,
b. jakichkolwiek biznesowych relacji Stron,
c. danych osobowych Klientów,
d. środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Strony, w tym stosowanego oprogramowania,
e. sposobów wykorzystania danych osobowych otrzymanych w ramach działań w Sieci Afiliacyjnej oraz metodach i środkach ich zabezpieczenia, tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu, bez ograniczenia czasowego.

2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji publicznie dostępnych lub informacji, na ujawnienie których druga Strona wyraziła zgodę na piśmie.
3. Z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie lub dokonania odpowiednich ustaleń umownych, wszelkie przygotowywane i udostępnione przez Organizatora w związku z umową treści i znaki graficzne, jak również formularze, treści umów lub regulaminów, klauzule formuł prawnych są przedmiotem ochrony prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). W związku z powyższym każda postać nieuprawnionego wykorzystania całości bądź części poszczególnych walorów poza zakres niezbędny dla wykonywania czynności określonych w danej Kampanii, będzie uznawane za naruszenie praw autorskich i może podlegać odpowiedzialności cywilnej i karnej określonej w przepisach prawa.
4. W okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 2 lat po jej zakończeniu na jakiejkolwiek podstawie, Reklamodawca nie może nawiązać bezpośredniej lub pośredniej współpracy z Wydawcą w zakresie promocji produktów lub usług promowanych w Sieci Afiliacyjnej, jak również podjąć jakichkolwiek negocjacji w przedmiocie nawiązania bezpośredniej lub pośredniej współpracy z Wydawcą bez udziału Organizatora. W razie naruszenia tego obowiązku, Wydawca uiści Organizatorowi karę umowną w wysokości sumy rocznych obrotów danego Reklamodawcy w Sieci Afiliacyjnej (naliczonych za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień naruszenia obowiązku określonego w niniejszym punkcie), nie mniej jednak niż równowartość 10.000 EUR. W przypadku gdy umowa zakończyła się wcześniej – okres ten liczy się za ostatni okres, w którym umowa wiązała Strony.
5. Niezależnie od zakazów wynikających z przepisów prawa, w okresie wykonywania Umowy oraz przez okres 2 lat od dnia upływu okresu jej obowiązywania, Strony zobowiązują się nie nakłaniać pracowników drugiej Strony, jak też osób świadczących na ich rzecz usługi na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej do rozwiązania umowy z drugą Stroną, nie zatrudniać ich bezpośrednio lub pośrednio, jak też nie pomagać w uzyskaniu zatrudnienia u innych osób pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 20.000,00 EUR za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
6. Reklamodawca nie może stosować środków mających za cel pośredni lub bezpośrednio naruszenie integralności Platformy, baz danych Organizatora, w szczególności poprzez uzyskiwanie dostępu do systemu informatycznego Organizatora.
7. Strony zobowiązują się zapewnić, aby ich pracownicy i współpracownicy przestrzegali obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.
8. Reklamodawca jest świadomy, iż potencjalnym nowym reklamodawcom lub wydawcom mogą być przekazywane dane statystyczne dot. ilości, oglądalności stron znajdujących się w Sieci Afiliacyjnej. Dane te będą udostępniane w sposób, który zapewni poufność danych osobowych oraz danych o tożsamości Reklamodawców i Wydawców.

§ 10
Przetwarzanie danych

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w związku z umową zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zwłaszcza ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Organizator oświadcza jednocześnie, iż zna zasady ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania, w szczególności zaś stosuje środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo tych danych.
3. W przypadku gdy jakakolwiek osoba trzecia, w tym organ państwowy zgłosi w stosunku do Reklamodawcy jakiekolwiek roszczenie lub reklamację związane z przetwarzaniem danych, w tym zakwestionuje poprawność zgody na przetwarzanie danych, Reklamodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Organizatora o tego typu zdarzeniach. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się ściśle współpracować w procesie rozwiązywania wszelkich zgłoszonych reklamacji.

§ 11
Oświadczenia

1. Poprzez rejestrację w Sieci afiliacyjnej Reklamodawca oświadcza, że:

a. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są prawdziwe i pełne, oraz że żadnych danych określonych w formularzu rejestracyjnym nie zataił, umyślnie nie pominął ani nie podał błędnych danych,
b. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych, prawie i obowiązku ich poprawiania oraz uaktualniania,
d. zapoznał się z warunkami Umowy, w tym niniejszego Regulaminu, nie wnosi co do nich zastrzeżeń,
e. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, na podany podczas rejestracji adres e-mail,
f. zobowiązuje się do terminowego uiszczania wynagrodzenia należnego Organizatorowi.

2. Poprzez udostępnienie Kreacji Reklamowych, Reklamodawca oświadcza, iż:

a. udziela Organizatorowi oraz Wydawcom nieprzenoszalnego, niewyłącznego prawa do korzystania z Kreacji Reklamowych poprzez ich udostępnianie (wyświetlanie, rozpowszechnianie) za pomocą Powierzchni Reklamowej, a prawo do korzystania z Kreacji Reklamowych nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie,
b. posiada prawa do Kreacji Reklamowych, a treści te nie naruszają żadnych praw (w szczególności praw własności intelektualnej) osób trzecich;
c. prawo do korzystania z Kreacji Reklamowych przez Wydawców nie rodzi po stronie Reklamodawcy roszczenia o wypłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia od Wydawców.

§ 12
Zmiany Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości lub w części bez konieczności podania przyczyny. Zmiana wchodzi w życie najwcześniej z upływem 2 tygodni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie. O planowanych zmianach Reklamodawcy zostaną poinformowani drogą e-mailową, pisemną lub za pośrednictwem Platformy, przy czym każdy z wymienionych rodzajów poinformowania o zmianie odnosi skutek prawny. Zmiana nie może naruszyć istoty praw i obowiązków Stron.
2. Reklamodawca ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko zmianom Regulaminu w formie pisemnej lub e-mailowej. W stosunku do osób, które nie zgłoszą sprzeciwu w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianach, poczytuje się, iż zaakceptowały one Regulamin, w związku z czym Regulamin w nowej wersji wchodzi w życie w dniu określonym w informacji o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie.
3. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu zmiany Regulaminu nie wchodzą w życie w stosunku do danego Reklamodawcy, jednakże umowa nie wygasa, ale Regulamin dalej obowiązuje w niezmienionej wersji, chyba że z treści informacji o zmianach Regulaminu wynika inaczej.
4. Brak akceptacji Regulaminu nie wpływa na możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z zapisami Regulaminu.

§ 13
Reklamacje

1. Reklamodawca ma prawo, w każdym czasie, do składania reklamacji drogą e-mailową, na adres kontaktowy Organizatora lub adres e-mail przydzielonego opiekuna.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Reklamodawcy, wskazanie przyczyn reklamacji oraz treść żądania. W przypadku złożenia reklamacji, Organizator zobowiązuje się do jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana tą samą drogą, w jakiej reklamacja została wniesiona lub w formie pisemnej.
3. W indywidualnych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga udziału podmiotów zewnętrznych, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o maksymalnie 90 dni.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, w tym niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie sprzeczności treści dodatkowych ustaleń Stron i niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo zastosowania mają ustalenia dodatkowe. Dla swej ważności, oświadczenia tego typu ze strony Organizatora musi wyrazić członek zarządu Organizatora.
2. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek OWU lub regulaminów handlowych Reklamodawcy. Jakiekolwiek oświadczenia Reklamodawcy o braku chęci związania niniejszym Regulaminem przy jednoczesnej chęci nawiązania współpracy nie mają skutków prawnych. Wyłączenie stosowania całości lub części Umowy, w tym Regulaminu możliwe jest jedynie w drodze odrębnej, pisemnej umowy. Ustęp 1 in fine stosuje się odpowiednio.
3. Informacje i zawiadomienia będą kierowane na zarejestrowany przez Organizatora adres e-mail Reklamodawcy, poprzez Platformę lub w formie pisemnej. Strony oświadczają, że tego typu oświadczenia wywołują wszelkie skutki prawne i równoznaczne są z zachowaniem formy pisemnej zwykłej. Oświadczenia wysyłane innymi kanałami lub z innego niż podany adresu e-mail nie wywołują skutków prawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy niedostarczenie wiadomości e-mailowej Reklamodawcy nastąpiło z przyczyn od Organizatora niezależnych.
4. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie swoich danych adresowych i teleadresowych, w tym zarejestrowanego adresu e-mail drogą e-mailową lub listowną – pod rygorem uznania korespondencji na znane drugiej Stronie adresy za skutecznie doręczoną. Zmiany tych danych nie uważa się za zmiany niniejszej umowy.
5. Reklamodawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz innych osób bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania całości lub części określonych w Umowie podmiotom trzecim bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Reklamodawcy. Za działania i zaniechania tych osób odpowiada Organizator.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; k.c.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.). Nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Nie stosuje się również przepisów polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, w tym w zakresie odesłania do prawa właściwego dla zobowiązań umownych.
8. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie w całości lub w części, Strony wiąże umowa w pozostałym zakresie. Postanowienie niewiążące Stron uznaje się zastąpione przez Strony postanowieniem legalnym, które będzie w najbliższy sposób odpowiadać woli Stron wyrażonej w postanowieniu uznanym za nieważne. W ten sam sposób należy interpretować wszelkie błędy językowe, niezamierzone powtórzenia lub omyłki w treści wiążącej strony umowy.
9. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Organizatora w chwili składania oferty zawarcia umowy.
10. Strony ustalają, że podejmą starania aby wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane były w pierwszej kolejności w drodze polubownej, a gdyby to nie przyniosło pożądanego efektu, spór może zostać oddany pod rozstrzygnięcie wyłącznie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora. Dotyczy to również przypadków, gdy Reklamodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy miejsce zamieszkania lub siedziba Reklamodawcy nie jest znana. Wyłącza się jurysdykcję sądów zagranicznych.