Regulamin „20 zł na start”

 

  1. Promocja jest skierowana do wydawców, którzy zarejestrują się w sieci afiliacyjnej afill.me w okresie 8 – 31 grudnia 2014 r.

  2. Organizatorem Promocji jest afill.me sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

  3. Za rejestrację w sieci afiliacyjnej afill.me w okresie trwania promocji, do konta wydawcy zostanie dodane wynagrodzenie w wysokości 20 zł i wypłacone zgodnie z ust. 5.

  4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za rejestrację jest pozytywne zaakceptowanie wniosku o dołączenie do sieci afill.me przez Organizatora. Zaakceptowanie wniosku o dołączenie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dla Wydawców, dostępnym pod adresem http://afill.me/regulamin-20-zl-na-start

  5. Wynagrodzenie za rejestrację zostanie naliczone do wynagrodzenia wydawcy i wypłacone zgodnie z Regulaminem dla Wydawców sieci afill.me po przekroczeniu progu wypłaty. Próg wypłaty wynosi 25 euro.

  6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez konieczności podania przyczyny.

  8. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy wysyłać na adres e-mailowy Organizatora: kontakt@afill.me. O rozpatrzeniu reklamacji wydawca zostanie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia.

  9. W zakresie nieuregulowanym powyżej, odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu, o którym mowa w ust. 4 oraz regulaminu korzystania ze strony www.afill.me, w tym zasad polityki prywatności.